Institusjon

Orkdal barnevernsenter er en heldøgns institusjon med 5 plasser for barn av begge kjønn i alderen 7 til 12 år. Vi tar imot barn fra alle kommuner i Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal).

Hovedmål

Orkdal barnevernsenter skal gi tilbud om omsorg, utredning og behandling til barn som ikke kan bo hjemme. Barna skal behandles ut i fra individuelle behov, men skal også hjelpes til å kunne fungere i fellesskap med andre. Barna skal etter endt opphold flytte tilbake til hjemmet, eller i nytt kvalitativt godt omsorgstilbud. Tjenesten skal være av høy kvalitet i forhold til utredning, behandling, omsorg, fritidsaktiviteter og videreføring til nytt omsorgsbosted.  

Tidsperspektiv

Barna kan bo ved senteret i ca 6 måneder. I denne perioden blir barna utredet i forhold til fremtidig omsorgsbehov, i tillegg til at de får omsorg og behandling.

Etter endt opphold flytter barna hjem, i fosterhjem eller videre til en annen institusjon.

Ingen barn skal bo fast ved Orkdal barnevernsenter lengre enn høyst nødvendig.

Samarbeidspartnere

Barneverntjenesten/hjelpetjenesten

Barneverntjenesten i kommunen er vår oppdragsgiver, og det er viktig med tett og nært samarbeid for å kunne gi barnet et så godt tilbud som mulig. Dette samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale som blir skrevet ved inntak av nytt barn.

Foreldrene

Orkdal barnevernsenter ønsker et nært samarbeid med barnas foreldre. Vi betrakter foreldrene som barnas viktigste nærpersoner, og det er derfor viktig at vi kan fremstå som tillits- og kontaktskapende.

Hovedkontakt for det enkelte barnet har ansvar for kontakt med foreldrene, i forhold til informasjon, avtaler o.l. De fleste foreldre er også en naturlig del av ansvarsgruppen.

Dersom barnet er plassert etter Barnevernlovens § 4.4 har foreldrene fortsatt omsorgen, og da legges det ekstra stor vekt på samarbeid med foreldrene.

Besøk av foreldre, søsken eller slekt

Der foreldrene har besøksavtale, med eller uten tilsyn, legger vi til rette for det ved å stille lokaler og personell til disposisjon.

Skolen

Alle barn som bor i institusjon skal ha skoletilbud ved nærskolen til institusjonen. Barna ved Orkdal barnevernsenter går ved Grøtte skole, barne- og ungdomsskole.

Skolen er et grunnleggende element i barnas liv. Det er særlig viktig at skolen har informasjon om barna, slik at de kan tilrettelegge et tilpasset opplæringstilbud. Dette er av avgjørende betydning for at skoletilbudet skal fungere og at barnet kan nyttiggjøre seg tilbudet. Det er også viktig at skolen og barnevernsenteret har tett og god kommunikasjon, slik at barnas utvikling følges nøye.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, fagenheten for videregående opplæring

er samarbeidspartner og har ansvar for utredning av barna i forhold til ekstra ressurser i skolen.

BUP Orkdal 

I noen tilfeller er det behov for ekstern utredning og behandling.

Vi samarbeider da med BUP Orkdal, eller fortsetter samarbeidet med de fagpersonene som allerede er involverte i barnet før innflytting hos oss.

Vi har også veiledning fra Beate Jansson ved BUP Orkdal.

Utredning og behandling

Når det gjelder utredning og behandling, arbeider Orkdal barnevernsenter i forhold til utredning av barnets psykiske og sosiale helsetilstand. Her er kartlegging av barnets ressurser grunnleggende for barnets muligheter for utvikling.

Aktivisering, struktur og voksenkontakt som fører til mestring samt grunnleggende atferds- og miljøterapeutiske prinsipper er basis for Orkdal barnevernsenter.

  1. Ved inntak skrives en samarbeidsavtale med kommunen/hjelpetjenesten basert på hjelpetjenestens tiltaksplan for barnet.

  2. 3-4 måneder etter inntak skal det foreligge en utredningsrapport basert på observasjoner av barnet.

  3. Utredningsrapporten skal inneholde beskrivelse av barnets fungeringsnivå på det fysiske og psykiske plan, sosiale ferdigheter, modenhet i forhold til skole og jevnaldrende, forslag til videre tiltak, ressurs- og problembeskrivelse.

  4. Med utgangspunkt i utredningsrapporten lages det en tiltaksplan for barnet. Her tas det utgangspunkt i ressursområder og problemområder, og man lager en plan på hva det skal jobbes med til enhver tid, hva som skal gjøres, hvem som har ansvaret og når det skal evalueres.

Vi vil si at nesten alt vi gjør med barna er behandling. Vi ser dem, oppmuntrer, hjelper, veileder, grensesetter og legger til rette for mestring og utvikling.

Prosessveileder: Mai Antonsen

Samarbeid med seniorrådgiver Jonas Overgård, Bufetat, område Trøndelag Sør.

ART - Agression Replacement Training

ART er et program utviklet av Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs. Programmet er en gruppebasert, strukturert pedagogisk opplæringsmetode som gjennom treningen øker deltakernes evne til å fungere sosialt.

Programmet har tre hovedkomponenter:

  • Sosial ferdighetstrening

  • Sinnekontrolltrening

  • Trening i moralsk resonnering.

Orkdal barnevernsenter trenger en time ART i uken.

Forsvarlig og respektfull omsorg

Som miljøarbeidere har vi en viktig oppgave i å gi forsvarlig og respektfull omsorg til hvert enkelt barn. Barn er ikke like, de skal ikke påtvinges våre holdninger og vi må se barnet som enkeltindivid, ut fra alder, sosial og kulturell bakgrunn.

Alt vi gjør med barna er omsorg. I begrepet barneomsorg ligger det føringer for behandling, ikke bare oppbevaring. Ifølge Per Nygren kan barneomsorg best beskrives ved en tredeling av omsorgsbegrepet:

  1. Behovsomsorg, som dekker barnas mest grunnleggende behov som mat, søvn, hus, varme osv.

  2. Utviklingsomsorg, som gir retningslinjer for hvordan vi tilrettelegger hverdagen, slik at barnet kan tilegne seg kompetanse i forhold til alder og utviklingsnivå. Arbeidsverktøy for dette er bruk av ukeplan, ukemøte med barnet og felles miljøregler.

  3. Oppdragelsesomsorg, som innebærer regulering av atferd, innføring i hvilke regler og normer som gjelder i samfunnet gjennom grensesetting, forutsigbarhet og trygge voksne. For å oppnå atferdsendring, setter vi i gang tiltak hvor barnet har størt sjanse til å mestre i første omgang.

Ansvarsgruppe

Alle barna har en ansvarsgruppe rundt seg. Her møtes foreldre, saksbehandler, lærere og ansatte på institusjonen for å drøfte fremgang og problematikk. Enkelte ganger er det også med eksterne hjelpere, som BUP, PPT og lignende.

Ansvarsgruppemøtene blir avtalt etter behov, ca annen hver måned.


Publisert: 22. februar 2011Sist oppdatert: 23. februar 2011
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?