Tall og fakta

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagorgan for barnevern, familievern, likestilling og ikke-diskriminering, samt vold og overgrep i nære relasjoner.

Direktoratet har ansvar for den faglige og administrative ledelsen og driften av det statlige barnevernet og familievern og driften av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

>> Mer om informasjon om Bufdir

Tall og statistikk

Nøkkeltall og statistikk for blant annet barnevern, familievern og enslige mindreårige asylsøkere.

Forvaltning

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) styrer, støtter og veileder Barne-, undoms og familieetaten (Bufetat).

 

I tillegg har Bufdir forvaltningsansvar og oppgaver på følgende områder:

Levekår og sosial inkludering for personer med nedsatt funksjonsevne

Deltasenteret: Universell utforming, tilrettelegging, teknologi og hjelpemidler for å bidra til økt deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

LHBT-senteret - nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønssidentiet: Bedring av livskvaliteten blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 

Tilskuddsforvaltning 

Kjønnslikestilling

Foreldreveiledning

Menneskehandel

Tvangsekteskap

Ekteskapssaker

Incestsenter

Krisesenter

Rettferdsvederlag (billighetserstatning)

Forskning og utvikling

Ungdomsinformasjon - ung.no 

Nettbiblioteket - Finn kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering