Andre lover for universell utforming av bygninger og uteområder

Disse lovene inneholder ulike krav som er relevante for universell utforming av bygninger og uteområder. Lovene presenteres i alfabetisk rekkefølge.

Arbeidsmiljøloven

Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
Se spesielt §§ 4-1, 4-2, 4-4 og 4-6.

Kapittel 13. Vern mot diskriminering

Aktuelle forskrifter

Arbeidsplassforskriften
Se spesielt kap.2, §2-4

Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
Se spesielt kap. 3, §26 og kap. 4, §33.

Forskrift om støy på arbeidsplassen

 

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Kapittel 3. Arbeids- og velferdsetatens og kommunenes felles lokale kontorer.

Se spesielt §13. Felles lokale kontorer.

 

Barnehageloven

Kap. 1. Barnehagens formål og innhold
Se spesielt §2. Barnehagens innhold

Kap. 4. Barnehagemyndighetenes generelle oppgaver mv
Se spesielt §13. Prioritet ved opptak

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Se spesielt kapittel 1.8 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling og kapittel 1.9 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn.

 

Fagskoleloven (Lov om fagskoleutdanning)

§ 4a. Læringsmiljø

Se spesielt § 4a., bokstavene g) og i)

 

Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid)

Lenke til hele lovteksten

Aktuelle forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Se spesielt §§ 1, 2, 8, 9, 19, 20 og 21.

Aktuelle veiledere

Veileder i miljørettet helsevern

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

Folkehøyskoleloven (Lov om folkehøyskoler)

 
§ 5a. Læringsmiljø

Se spesielt § 5a., bokstavene g) og i)

 

Forvaltningsloven

Kapittel 4. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
Se spesielt §18.

Kapittel 6. Om klage og omgjøring
Se spesielt §28.

 

Friluftsloven

Kap. 1 Om ferdsel mv.
Se spesielt § 1.

 

Husbankloven

Forskrifter til Husbankloven

 

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne).

Lenke til hele lovteksten.
Se spesielt § 1.

 

Opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa)

Se spesielt:
Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø

Aktuell veileder

Veileder til opplæringslovens kap 9a - elevenes skolemiljø

 

Privatskoleloven (Lov om private skoler med rett til statstilskudd)

 

Tobakkskadeloven

Se spesielt § 12. Røykeforbud i lokaler og transportmidler

 

Universitetsloven (Lov om universiteter og høyskoler)

Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter

Se spesielt § 4-3. Læringsmiljø

 

Valgloven (Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer)

Valgloven

Aktuell forskrift

Valgforskriften (forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer)

Se spesielt §§ 26 og 30


Publisert: 7. april 2011Sist oppdatert: 4. april 2014
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering