Finger som trykker på transparente knapper

Selvbetjening

For deg som skal anskaffe eller utforme tilgjengelige automater.

Automater har blitt en del av hverdagen til de fleste. Eksempler på områder og funksjoner for automater i det offentlige rom er:

  • Minibanker
  • Betalingsterminaler
  • Billettautomater
  • Varekjøp
  • Bensinpumper
  • Køsystemer
  • Innsjekkingsautomater på flyplasser

Lover og regler

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)

Lovens § 9: "Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)"  sier: "Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten". Dette er en generell bestemmelse som også gjelder IKT, selv om IKT er spesielt omtalt i §11.

Lovens §11:  "Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)" sier at:

  • Loven kan  håndheves tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. Forskriften til loven ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2013. Det betyr at håndheving av loven kan skje fra juli 2014 for nye IKT-løsninger.
  • Eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021.

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Forskriftens § 2 : "Virkeområde" sier:

"Forskriften gjelder IKT-løsninger som retter seg mot allmennheten i Norge. Forskriften gjelder der IKT-løsningen underbygger en virksomhets alminnelige funksjon og er en del av virksomhetens hovedløsning. Forskriften er begrenset til å gjelde nettløsninger og automater".

Forskriften er vedtatt med virkning fra 1. juli 2013. Det betyr at ny IKT etter 1. juli 2014 må samsvare med kravene i dagens forskrift. Ved revisjon av forskriften som innebærer nye krav, for eksempel nye standarder, vil de nye kravene tre i kraft fra ett år etter at de er tatt inn i forskriften.

Standardisering

I forskriftens § 4 Krav til utforming av IKT-løsninger er det listet opp en del standarder som gjelder automater som skal betjene offentligheten. Standardene kan skaffes fra Standard Norge.

Standarden: "NS 11022 Automater for allmenn bruk - Krav til fysisk utforming og brukerdialog" ble lansert desember 2013. Dersom standarden tas inn i forskriften, vil den gjelde fra ett år etter at forskriften er revidert.

Se også Standarden "NS 11040 - Universell utforming - Brukermedvirkning og IKT"

Veileder

Deltasenteret har utgitt veilederen: Selvbetjening for alle - tilgjengelige automater, som gir råd om hvordan tilgjengelige selvbetjeningsløsninger kan utformes.

Gode eksempler

Billettautomaten Access er en konseptskisse av en automat med et grensesnitt som kommuniserer med lyd, bilder og overflatestruktur for å gjøre den brukbar for alle. Access ble utformet av Johannes Zachrisson og vant pris i klassen unge talenter i ”Merket for god design” i 2005.


Publisert: 14. oktober 2010Sist oppdatert: 28. desember 2012
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?