Ekteskap inngått i utlandet - ekteskapsloven § 18 a

Hovedregelen er at dersom du har inngått et gyldig ekteskap i utlandet, anses du også som gift i Norge. For å få registrert et ekteskap som er inngått i utlandet, må du henvende deg til Skatteetaten.

Unntak - Ekteskap som må anerkjennes av Bufdir

Bufdir har ansvaret for en særregel som gjelder visse ekteskap inngått i utlandet. Dette gjelder ekteskap inngått i utlandet, hvor:

  • En av partene var under 18 år da de giftet seg
  • Ekteskapet ble inngått uten at begge parter var til stede under vigselen.
  • En av partene allerede var gift.

Slike ekteskap må gjennom en slags kontroll hos Bufdir før ekteskapet gir rettigheter etter andre norske lover. Bakgrunnen for denne regelen er at norske myndigheter mener det er en særlig stor risiko for tvangsekteskap i disse sakene.

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil for eksempel ikke innvilge oppholdstillatelse på bakgrunn av et slikt ekteskap før Bufdir har kontrollert ekteskapet og uttalt at ekteskapet anerkjennes i Norge.

Det skal svært mye til før Bufdir godkjenner et slikt ekteskap.

Krav til søknad

Følgende dokumentasjon må fremlegges dersom du skal søke om anerkjennelse av ekteskapet:

  • Vigselsattest i original eller bekreftet kopi. Kopier må være bekreftet av advokat, offentlig tjenestemann eller profesjonell kopieringsanstalt. Attesten må være påført apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement. Attester godkjent av norsk utenriksstasjon kan også godtas.
  • Vigselsattesten må være oversatt til norsk eller engelsk av statsautorisert translatør, universitets- eller høyskolelærer eller kommunal tolketjeneste. Det må fremgå av oversettelsen at det er originaldokumentet som har blitt oversatt. Oversettelser foretatt ved eller bekreftet av norsk eller utenlandsk utenriksstasjon/ konsulat vil også kunne godtas. Oversettelsen av vigselsattesten må også fremlegges i original eller bekreftet kopi.
  • Fullmakt fra begge parter til å innhente deres saksdokumenter hos Utlendingsdirektoratet.
  • Begjæring fra begge parter om at de ønsker at Bufdir anerkjenner ekteskapet.
  • Begrunnelse og dokumentasjon på hvorfor det ble benyttet stedfortreder under vigselen/ en av partene var under 18 år/ en av partene allerede var gift.
  • Kopi av partenes pass eller reisedokument. Den av partene som bor i Norge må også fremlegge kopi av alle brukte sider i passet/ reisedokumentet. Kopiene må være bekreftet av advokat, offentlig tjenestemann e.l. 

Bufdir vil ofte be om ytterligere dokumentasjon fra partene i forbindelse med behandlingen av saken.

Saksbehandlingstid

Det er vanskelig å si noe om hvor lang saksbehandlingstiden vil kunne bli, da en avhenger av flere faktorer som Bufdir ikke har kontroll over. Dette gjelder bl.a. innhenting av saksdokumenter fra Utlendingsdirektoratet, opplysninger fra Landinfo o.l. Saksbehandlingstiden kan også bli forlenget ved at det kan bli aktuelt å foreta intervju av parter som var under 18 år da ekteskap ble inngått.


Publisert: 18. november 2009Sist oppdatert: 7. desember 2009
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Kontakt oss

E-post: post@bufdir.no

Telefon: 466 15 000

Telefaks: 22 98 01 06

Postadresse: Postboks 8113 Dep., 0032 Oslo

Legalisering/ Apostille

Legalisering er bekreftelse av norsk offentlig funksjonærs (embetsmann eller annen person som er bemyndiget) underskrift på et dokument, at vedkommende er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å utferdige et slikt dokument. Dokumentet må være påført institusjonens embetsstempel. Bokstavstempel godtas ikke.

Legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

For de land som har tiltrådt Haag-konvensjonen, skal dokumentet fremlegges for Fylkesmannen som bekrefter Notarius Publicus i angjeldende fylke, ved påføring av Apostille-stempel. Dette stempelet bekrefter hvem som har signert dokumentet, hvilken stilling vedkommende har og hvilken institusjon som har påført embetsstempel. Ambassadeleddet sløyfes i disse tilfelle.