SOMMERLEIR FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne

Ordningen er rettet mot organisasjoner som er godkjent under ordningen med driftstilskudd etter Regelverk om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

 

Utlysningen av tilskuddsmidler for 2014 er å finne her.

 

Formålet med ordningen er å styrke organisasjonenes mulighet til å gjennomføre sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov.

Ordningen er rettet mot organisasjoner som er godkjent under ordningen med driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Organisasjoner som skal søke om godkjenning som tilskuddsberettiget til driftstilskudd for 2014 kan også søke denne ordningen i påvente av behandlingen av slik søknad.

Søknadsfrist: 15. februar 2014

Fordelingen blir gjort av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, seksjon tilskudd og voldsforebygging. Organisasjonene kan vente svar på søknaden i løpet av april/mai 2014. Det vil bli lagt ut en oversikt over organisasjoner som har søkt om tilskudd innen utgangen av mars, dette erstatter brev med foreløpig svar om at søknaden er mottatt.

Søkere må, i tillegg til utlysningstekst, sette seg inn i regelverket (PDF) for tilskuddsordningen.

 

 

Publisert: 3. desember 2010Sist oppdatert: 3. desember 2010

Kontaktpersoner i Bufdir